Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Školská 7, 900 44 Tomášov
Adresa školyŠkolská 7, 900 44 Tomášov
Telefón+421 02/45958132
E-mailzstomasov@zstomasov.sk
WWW stránkawwwzstomasov.sk, zstomasov.edupage.org
ZriaďovateľObec Tomášov, Ul. 1. mája č. 5, 900 44 Tomášov
Štatutár zriaďovateľaIng. István Pomichal, PhD.

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Zuzana Sarková02/459581320911364499zuzana.sarkova@zstomasov.sk
ZRŠRNDr. Imrich Bogár02/45958132 imrich.bogar@zstomasov.sk

Rada školy

Rada školy pri ZŠ Tomášov bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ v Tomášove sa uskutočnilo 22. júna 2016, kedy sa začalo jej štvorročné funkčné obdobie.

Rada školy pri ZŠ v Tomášove mala v školskom roku 2019/2020 len jedno zasadnutie, na ktorom prerokovala zmenu člena Rady školy pri ZŠ v Tomášove z radu zástupcov rodičov, Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019, Inovovaný školský vzdelávací program a Výchovný program ŠKD pri ZŠ v Tomášove na školský rok 2019/2020, zabezpečenie integrácie detí s ŠVVP.

Funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ v Tomášove malo skončiť v júni 2020. Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 sa ďalšie zasadnutia nekonali a funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ v Tomášove bolo predĺžené podľa § 39hd ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 Titl., priezvisko, meno
pedagogickí zamestnanciMgr. Otília Lipková 
 Mgr. Dana Polyáková 
ostatní zamestnanciKlaudia Árvová 
zástupcovia rodičovKatarína LukovičováPredseda RŠ
 Mgr. Agneša Mikócziová 
 Katarína Paulechová 
 Ing. Erika Kovácsová 
zástupca zriaďovateľaKatarína Tóthová 
 JUDr. Monika Beňová Makkiová 
 Irena Cséfalvayová 
 Ladislav Tvaruškó 

Poradné orgány školy

Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy:

Na škole pracuje pedagogická rada, ktorá je najdôležitejším odborným poradným orgánom pedagogického riadenia školy. Prerokúva, tvorí a schvaľuje dokumenty školy, hodnotí výchovno-vzdelávacie výsledky školy, udeľuje výchovné opatrenia a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam činnosti školy. Podľa plánu mala zasadať každý mesiac, ale z dôvodu prerušenia vyučovania pre Covid-19, v tomto školskom roku sa zasadnutia plánované na marec a apríl neuskutočnili.

Zasadnutia metodických orgánov (MZ, PK) sa uskutočnili štyrikrát. Aprílové zasadnutie sa neuskutočnilo, tiež z dôvodu prerušenia vyučovania pre Covid-19. MZ a PK postupujú podľa vypracovaného plánu činnosti, v ktorom sú rozpracované úlohy na školský rok. Prioritu práce metodických orgánov predstavujú analýzy dosiahnutých výsledkov žiakov a prijímanie opatrení na zlepšenie dosiahnutého stavu. Predmetové komisie a metodické združenie konzultujú účasť žiakov v jednotlivých predmetových olympiádach, súťažiach a projektoch. Zvýšená pozornosť sa venuje kooperatívnej činnosti a výmene skúseností medzi jednotlivými pedagogickými pracovníkmi školy, medzi pedagógmi, rodičmi a žiakmi, prezentácii činnosti školy na verejnosti, príprave exkurzií, výletov a pod.

Priebeh mimoriadneho vyučovania počas prerušenia vyučovacieho procesu od 10.3.2020, upravené metódy, formy výchovno-vzdelávacej činnosti:

Na základe rozhodnutia starostu obce Tomášov, zriaďovateľa školy, zo dňa 9.3.2020 a usmernenia MŠ SR zo 16.3.2020 počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou a postupne aj on-line formou. Z dôvodu, že nebolo času na novú situáciu sa pripraviť, pedagogickí zamestnanci si v rámci možností postupne osvojovali rôzne platformy podľa vlastného výberu a možností svojich žiakov.

Využívané boli platformy: EduPage, e-mail, ZOOM /online hodiny/, Instagram, Messenger, WhatsApp, Skype. Vyučujúci si vytvorili rozvrh online hodín na týždeň, v triedach na druhom stupni rozvrh koordinovali triedni učitelia tak, aby sa hodiny neprekrývali a aby prebiehali v únosnej miere. Postupne si vyučujúci vytvorili stabilný rozvrh.

Jednoznačne najpoužívanejšou formou komunikácie sa stala platforma EduPage. Tú využívali všetci učitelia. Bola najprístupnejšia všetkým, nakoľko sa využívala aj pred prerušením vyučovania. Cez EduPage učitelia zasielali žiakom učebné materiály, pracovné listy, videá a rôzne úlohy a správy. Rovnako aj žiaci posielali vypracované úlohy späť svojim vyučujúcim. Vypracovanie úloh a ich zasielanie v požadovanej kvalite nebolo vždy dodržané. Väčšina žiakov však po vyzvaní a zaslaní slovného hodnotenia úlohu opravila, či doplnila. V krajných prípadoch boli rodičia požiadaní o nápravu.

Vyučujúci výchovných predmetov pravidelne zasielali žiakom rôzne aktivity na trávenie voľného času, ktoré mali odporúčací charakter. Spätná väzba tu nebola vyžadovaná.

Jeden žiak školy nemal prístup na internet, úlohy aj učebné materiály mu boli zasielané v tlačenej forme, tieto vypracované odovzdal vyučujúcim po návrate do školy.

Žiakom s ŠVVP zadávali vyučujúci úlohy v menšom rozsahu, s pomocnými materiálmi, poskytovali im konzultácie, alebo im poskytli individuálne online hodiny.

Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie - do dištančného vzdelávania bola zapojená aj asistentka učiteľa. Pomáhala pri vytváraní pracovných listov, vyhľadávala a zasielala pomocné učebné materiály. Konzultovala s rodičmi po telefóne.

Od 1.6.2020 sa prezenčné vyučovanie obnovilo pre žiakov 1. až 5. ročníka. Dochádzka žiakov do školy bola dobrovoľná. Žiaci, ktorí sa nezúčastňovali na prezenčnom vyučovaní, pokračovali v dištančnom vzdelávaní.

Prezenčné vyučovanie od 1.6.2020 prebiehalo nasledovne:

• Vytvorili sme 10 skupín, pričom maximálny počet žiakov v skupine bol 20 (5. ročník tvorili 2 skupiny žiakov, v 1. - 4. ročníku každá trieda tvorila jednu skupinu)

• Skupiny detí ani učiteľ v skupine sa nemenili počas celého týždňa. Vyučovanie prebiehalo formou blokov zameraných týždeň na prírodovedné predmety a ďalší týždeň na spoločenskovedné predmety.

• ŠKD bolo v prevádzke iba do 16.00 hod., ranná bola zrušená, každá skupina tvorila samostatné oddelenie ŠKD, výchovnú činnosť vykonávali aj učitelia výchov, ktorí mali menej práce s dištančným vyučovaním.

Žiaci 6. až 9. ročníka boli naďalej vzdelávaní dištančne a formou online hodín.

Od 22.6.2020 sa školy otvorili aj pre žiakov 6.-9. ročníka. Účasť žiakov na vyučovaní bola dobrovoľná. Prezenčného vyučovania sa zúčastnilo takmer 70% žiakov našej školy. Ostatní žiaci boli naďalej vzdelávaní dištančne.

Na konci školského roka jednotliví vyučujúci pripravili zoznam neprebratého učiva, ktoré sa presunulo na september nasledujúceho školského roka 2020/2021.

Školský rok bol riadne ukončený klasifikáciou a vydaním vysvedčení.


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Pedagogická radaMgr. Zuzana SarkováPedagogickí zamestnanci
MZMgr. Lucia Tvaruškovápredmety 1.-4. ročníka a ŠKD
PK pre prírodovedné predmetyMgr. Marian KatušMAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG, THD, TSV
PK pre spoločenskovedné predmetyMgr. Dana PolyákováSJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, HUV, VYV

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 341

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22221221216
počet žiakov334739372654363039341
z toho ŠVVP  1 21  37
z toho v ŠKD33453737     152

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet detí, ktoré prišli k zápisu: 49/ 26 D

Počet detí, ktoré žiadajú odklad: 12/ 3 D

Počet neprijatých detí 4/ 2 D

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 33 / 21 D

Plánovaný počet tried 1.ročníka: 2

Počet prijatých detí s odloženou školskou dochádzkou: 6

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov00  239 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Jeden žiak 9. ročníka s mentálnym postihnutím, ukončil povinnú školskú dochádzku, neumiestnil sa na strednej škole.


 Gym 8-roč.Gym 6-roč.Gym 4-roč.SOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení30927201 
prijatí20927101 
% úspešnosti66,6 %0100 %100 %50 %0100 % 
         
Pokr. št. v zahraničí      1 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Spôsob hodnotenia v čase od prerušenia školského vyučovania do konca školského roka 2019/2020

Pedagógovia pri hodnotení každého žiaka rešpektovali individuálne podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie. Priebežné hodnotenie malo charakter najmä slovnej spätnej väzby, na základe ktorej žiaci svoje úlohy opravovali a tak si upevňovali svoje vedomosti. Snahou vyučujúcich bolo, aby hodnotenie malo motivačný a individualizovaný charakter. Podkladmi na hodnotenie boli najmä pracovné listy, projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy, ale aj ústne odpovede počas konzultácií a online hodín. Pri záverečnom hodnotení vyučujúci vychádzali aj z podkladov získaných do 16.3.2020 a potom hodnotili na základe aktivity počas dištančnej a online výučby doma.

Vo dvoch ojedinelých prípadoch, kedy žiakom z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, boli títo doučovaní a ich vedomosti overované postupne v júni po obnovení vyučovania, ukončili ročník v riadnom termíne. Jedna žiačka s ŠVVP, ktorej diagnostika nebola ukončená, bola klasifikovaná v auguste 2020.

Pedagogická rada schválila v čase mimoriadnej situácie záverečné hodnotenie nasledovne:

1. ročník : všetky predmety - slovné hodnotenie

2. - 4. ročník: náukové predmety - hodnotené známkou;

výchovy, tvorivé písanie, pohyb a pobyt v prírode a PVC - nehodnotené, na vysvedčení je uvedené

absolvoval / neabsolvoval

5. - 9. ročník: náukové predmety - hodnotené známkou;

občianska náuka, informatika, technika, TSV, VYV, HUV - nehodnotené, na vysvedčení je uvedené

absolvoval / neabsolvoval

Vysvedčenia boli vydané v riadnom termíne a všetci žiaci školy postúpili do vyššieho ročníka.


TriedaANJBIODEJFYZGEGCHEMATNEJPDAPVOSJLSprVLA
1.A           1 
1.B           1 
2.A      1,13  11,251 
2.B      1,22  1,171,31 
3.A1,05     1,05 1 1,0511
3.B1,12     1,29 1,06 1,4111,12
4.A1,3     1,2 1,1 1,2511,1
4.B1,35     1,29 1,06 1,4111,06
5.A1,51,421,27 1,5 1,42   1,461 
6.A1,741,592,151,671,85 1,74   1,631 
6.B1,811,441,521,781,96 1,96   1,891 
7.A1,671,562,171,832,061,611,781,56  1,681 
7.B2,121,762,121,7621,591,881,59  2,121 
8.A21,872,22,132,172,032,031,57  1,971 
9.A1,911,411,861,95221,911,62  1,321 
9.B2,071,561,691,751,561,8121,87  21 

Prospech žiakov

Dvaja žiaci našej školy z 3.B a 9.B triedy, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí, neboli klasifikovaní.

Jedna žiačka zo 7.A triedy, ktorá študuje v zahraničí, absolvovala rozdielové skúšky a bola klasifikovaná zo SJL.


TriedaPočetPSVPVDProspelNeklasifikovaní
1.A1800180
1.B1500150
2.A2421300
2.B2320210
3.A2120100
3.B1814211
4.A2017120
4.B1713400
5.A2620150
6.A27125100
6.B279990
7.A199270
7.B177190
8.A3097140
9.A22111100
9.B178171

Dochádzka žiakov

Sledovanie dochádzky žiakov v II. polroku šk. roku 2019/2020 bolo veľmi náročné, môže byť skreslené, z dôvodu zavedenia rôznych opatrení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 ( prerušenie vyučovania, online a dištančné vyučovanie, dobrovoľná účasť žiakov II. stupňa na vyučovaní, ..)


TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A1887848,7887848,7800,00
1.B1560840,5360840,5300,00
2.A2486335,9686335,9600,00
2.B2361926,9161926,9100,00
3.A2199847,5299847,5200,00
3.B1861336,0661336,0600,00
4.A2076838,4076838,4000,00
4.B1778746,2978746,2900,00
5.A26135252,00135252,0000,00
6.A27183968,11183968,1100,00
6.B27139254,18139254,1800,00
7.A1992851,5692851,5600,00
7.B1794555,5994555,5900,00
8.A30188262,73188262,7300,00
9.A22202291,91202291,9100,00
9.B1778551,8778551,8700,00

Výsledky externých meraní

Testovanie T5-2019:

Výsledky testovania vedomostí našich žiakov z I. stupňa môžeme hodnotiť ako veľmi dobré, v MAT aj v SJL sme opäť dosiahli lepšie výsledky, ako je národný priemer.

Testovanie T9-2020:

Testovanie bolo zrušené z dôvodu zavedenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19.


NázovPočet žiakovÚspešnosť školy v %Národný priemer v %Rozdiel + / -
T5 - 2019    
Monitor SJL2668,864,8+ 4 %
Monitor MAT2672,163,4+ 8,7 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22221221216
ISCED 12222      8
ISCED 2    12212 8

Rozširujúce hodiny

Učebný plán školy v školskom roku 2019/2020:


Vzdelávacia oblasťVyučovací predmetISCED 1   ISCED 2
  1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a lit.98+17+17+155455
 Tvorivé písanie +1       
 Anglický jazyk  333+13+1333
 Nemecký jazyk      +2+2+2
Matematika a práca s inf.Matematika44+14+144+14+14+14+15
 Informatika  111111 
Človek a prírodaPrvouka1+12       
 Prírodoveda         
 Fyzika     2121
 Chémia      221+1
 Biológia    21211
Človek a spoločnosťVlastiveda  12     
 Dejepis    11+11+112+1
 Geografia    21+1111+1
 Občianska náuka     1111
Človek a hodnotyEtická/Náboženská výchova111111111
Človek a svet prácePracovné vyučovanie  11     
 Technika    11111
Umenie a kultúraHudobná výchova11111111 
 Výtvarný výchova22111+11111
Zdravie a pohybTelesná a šport. vých.222222222
 Pobyt a pohyb v prír.+1        
 základ202023252425262725
 disponibilné hodiny+2+3+2+1+3+4+4+3+5
 spolu222325262729303030

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka0  
Prvého ročníka233 
Bežných tried143087
Špeciálnych tried0  
Pre nadaných0  
Spolu16341 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Zamestnanci školy v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19

10.3.2020 bolo pre 30% chýbajúcich žiakov prerušené vyučovanie na celej škole rozhodnutím starostu obce Tomášov, zriaďovateľa školy. Pedagógovia zadali domáce úlohy na týždeň a škola bola zatvorená.

Upratovačky dôkladne dezinfikovali celú školu. Školník sa venoval drobnej údržbe areálu školy a školského dvora. Vedenie školy, pracovníčka PAM a technicko-hospodárska pracovníčka školy pracovali v obvyklom režime.

16.3.2020 bolo prerušené prezenčné vyučovanie v škole z dôvodu pandémie COVID - 19, rozhodnutím ministerstva školstva. Učitelia, asistentka učiteľa a vychovávateľky mali nariadenú prácu z domu formou dištančného a online vzdelávania žiakov.

Od 9.4. 2020 boli vychovávateľky, na základe rozhodnutia starostu obce Tomášov, zriaďovateľa školy, doma bez povinnosti vykonávať výchovnú činnosť dištančne, pričom išlo o prekážku v práci zo strany zamestnávateľa s 80% náhradou mzdy.

Upratovačky pracovali dva dni v týždni - dezinfikovali školu, školník pracoval tri dni v týždni, ostatné dni v týždni nepracovali (80%). Riaditeľka, zástupca RŠ, pracovníčka PAM a technicko-hospodárska pracovníčka školy pracovali v obvyklom režime aj naďalej. Svoj pracovný čas všetci zamestnanci školy evidovali v dochádzke EduPage.

Pedagogickí zamestnanci za každý mesiac práce z domu odovzdávali podrobný výkaz práce.

V rámci opatrení Ministerstva školstva SR a v súlade s usmernením Úradu verejného zdravotníctva, škola robila prieskum záujmu o vyučovanie prezenčnou formou a na základe výsledkov prieskumu zriaďovateľ vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania a prevádzky školy pre 1. - 5. ročník od 1.6.2020.

Od 1.6.2020 na škole učitelia vyučovali žiakov 1. až 5. ročníka prezenčne a žiakov 6. až 9. ročníka vzdelávali dištančne a formou online hodín.

Od 22.6.2020 sa školy otvorili aj pre žiakov 6.-9. ročníka. Účasť žiakov na vyučovaní bola naďalej dobrovoľná. Učitelia teda vzdelávali žiakov školy aj prezenčne aj dištančne.


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP35527,453,9
     
Znížený úväzok2   
ZPS    
Na dohodu1 0,17 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02323
vychovávateľov156
asistentov učiteľa011
    
spolu12930

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetci učitelia na ZŠ sú kvalifikovaní, v tabuľke uvádzame predmety, ktoré vyučujú učitelia s inou aprobáciou.


TriedaPredmet
3.A, 4.A, 4.BAnglický jazyk
6.AMatematika
II. stupeňInformatika
6.A, 6.B, 7.AFyzika
5.A, 6.BDejepis
5.A, 6.BTechnika
6.B, 8.AHudobná výchova
II. stupeňVýtvarná výchova

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanieTémaPočet zamestnancov
Aktualizačné vzdelávanieAj v učiteľovi je líder19
 Kreatívny pedagóg20
Onlinewww.ucime na diaľku.skvšetci PZ
WebinárZOOM - online vyučovaniePZ
Webinár EduPagePZ
WebináraSc agenda - dištančné vyuč.PZ
Webinár spoločnosti RaabeAko učiť angličtinu pre malých školákov.1
 Ako si poradiť s výučbou prvouky a prírodovedy.1
 Letíme s deťmi do vesmíru.1
 Aby sme vo finančnej gramotnosti nezaostávali.1
 Čítať sa neučíme len na slovenčine.1
 Etická výchova ako kľúč k ľudskosti.1

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeKoloUmiestnenieMeno žiakaMeno pedagóga
ŠachOK3. miestoT. PsárskyG. Mózespostup do KK
   L. K. Gábrišová postup do KK
Viazanie a aranžovanie kvetov 1. miestoB. KarasováO. Lipková 
    S. Franková 
Cezpoľný behOK3. miestoB. BertókováS. Minčík 
   N. Tesárová  
   N. Psársky  
Florbal dievčatáOK2. miestoN. PaulechováS. Minčík 
   Z. Trnková  
   E. Vachová  
   A. Árvaiová  
   N Franková  
   N Leváková  
   B. Bertóková  
   N. Tesárová  
   T. Holíková  
   A. Bošeľová  
Olympiáda zo SJLOK3. miestoV. HajduD. Polyáková 
Olympiáda z ANJOKURM. BakaS. Rajnohová 
Olympiáda z NEJOK3. miestoV. HajduK. Radová 
Olympiáda z CHEOK, KKURM. MikócziI. Pilinská(dištančne)
   V. Hajdu  
   S. Sedláková  
LaBáK.netceloslovenské3. miestožiaci 3. BR. Havrilová 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Výchovno-vzdelávacie exkurzie

- Nemecké divadlo, DK Dúbravka

- Exkurzia, Malinovo, Výstava aranžovaných kvetov a dekorácií

- Exkurzia, Ľudovít Štúr, Modra

- Exkurzia, Viedeň

- Exkurzia, Prírodovedné múzeum, Bratislava

Divadelné predstavenia

- Bratislavské bábkové divadlo - Malá morská víla

Výchovno-vzdelávacie projekty

- Bezpečnosť na cestách, OR PZ Senec, prednáška

- Detské dopravné ihrisko, Galanta

- Prednáška CPPPaP, Ako sa učiť?

- Prednáška PZ OR PK, Cudzí ľudia

- Výchovný koncert, Ako správne triediť odpad?

- Preventívny program CPPPaP, Vzťahy v triede

- Komparo - príprava na celoslovenské testovanie žiakov

- Slovensko bez drog

- Výchovný koncert Eco energy tour

- Prednáška CPPPaP, A dosť!

- Prednáška PZ OR SC, Šikana

Odborný výcvik

- LVK, PARK SNOW Donovaly, 3.-7.2.2020

Iné školské aktivity a súťaže

- Úcta k starším, kultúrny program pre seniorov

- Venček, kurz spoločenského tanca

- Účasť na pietnej spomienke na 101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

- Adventné trhy, vystúpenie

- Výročná schôdza Matice Slovenskej, kultúrny program

- Vianočná akadémia pre rodičov

- Výročná schôdza Červeného kríža, kultúrny program

- Udeľovanie obecných ocenení, kultúrny program

- Zber papiera

- Najkrajšia jesenná nástenka

- Zhotovenie najkrajšej vianočnej výzdoby v triede

- Deň jablka

- Týždeň bez sladkostí

- Výstava zeleniny a ovocia

- Výstava svetlonosov

- Fašiangová diskotéka

- Tvorba školského časopisu

- Valentínska pošta

- Vysielanie školského rozhlasu

- Šarkaniáda

Aktivity a súťaže, do ktorých sa škola zapojila

- Biela pastelka, fin. zbierka v spolupráci so ZŠ s VJM

- Cezpoľný beh, Senec, OK

- Súťaž v aranžovaní kvetov, Malinovo

- Matematická Pytagoriáda

- Zrýchlený šach, OK, Senec

- Vybíjaná najmladších žiakov, OK, Senec

- Malý futbal, Školský pohár SLSP, Bernolákovo, OK

- Florbal chlapci, OK, Senec

- Florbal dievčatá, OK, Senec

- OK Futsalu -ako organizátor

- Majstrovstvá BA kraja v šachu

- Olympiáda zo SJL, OK

- Basketbal chlapci, OK, Senec

- Olympiáda z ANJ, OK

- Olympiáda z NEJ, OK

- Šaliansky Maťko, OK

- Olympiáda z CHE, OK, KK (dištančne)

- Hviezdoslavov Kubín, ŠK

- Výtvarná súťaž, Ja a koronavírus

- Čitateľský oriešok

- Zber použitých batérií

- Mliečna desiata od RAJO

- Všetkovedko

- Matematický Klokan

- Maxík

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Infovek

Zmyslom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia. Projekt má však vyšší a rozsiahlejší cieľ: napomôcť celkovej civilizačnej premene industriálneho Slovenska na modernú informačnú spoločnosť nového tisícročia. (www.infovek.sk)

E- test - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Projekt znamená súbor aktivít zameraných na zavedenie systému elektronického testovania a vybudovanie databázy úloh a testov zo všeobecno-vzdelávacích predmetov za účelom vytvorenia predpokladov na efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov s následným využitím výsledkov ako podkladov na zjednocovanie požiadaviek na kvalitu vyučovania všetkých typov škôl a analýzu stavu a potrieb vzdelávania. Ide o dlhodobý projekt Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Strom Života

Projekt plní programy environmentálnej výchovy, ktoré sa zameriavajú na tému čistoty ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.

Žiaci v rámci projektu plnia úlohy uverejnené na portáli Stromu života - Zapájajú sa do súťaží ako Envitalent, výtvarných súťaží, fotografických súťaží, .... Veľký záujem majú žiaci o účasť na workshopoch na rôzne témy.

Moderné vzdelávanie - zvyšovanie úrovne digitálneho vzdelávania na základných a stredných školách

Národný projekt uskutočňuje obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby prostredníctvom digitálnych technológií. Realizuje ho Ústav informácií a prognóz školstva.

Zbieram baterky

Celoštátny program pre ochranu životného prostredia. Zameriava sa na separovanie odpadu a zber použitých prenosných batérií a akumulátorov.

B) Krátkodobé

Projekt Educate Slovakia

Projekt Educate Slovakia je organizovaný pod záštitou Ministerstva školstva prostredníctvom AIESEC, ktorá je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Je zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania mládeže prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu. Pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú stážisti z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú u žiakov sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Projekt sme na našej škole realizovali v dňoch 4. - 7.2.2020 . S našimi žiakmi pracovali stážisti z Indonézie,Azerbajdžanu a Tajvanu.

Červené stužky

Aj tento školský rok sme sa zapojili do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a k zdraviu a životu druhých.

Žiaci 2. stupňa diskutovali s koordinátorom prevencie o problematike AIDS/HIV. Dozvedeli sa, čo znamená AIDS a HIV, ako sa prenáša, čo spôsobuje HIV a aj ako ho možno diagnostikovať.

Starší žiaci pripravili nástenku venovanú problematike AIDS/HIV, kde sa deti mohli dozvedieť spôsoby prenosu AIDS/HIV a aj spôsoby, ktorými sa nemožno nakaziť. Cez školský rozhlas si všetci žiaci pripomenuli 1. december: Svetový deň boja proti AIDS/HIV.

Zavŕšenie celej kampane prebehlo 26.11.2019 v telocvični, kde učitelia spolu so žiakmi školy vytvorili „Živú“ červenú stužku.

Záložka do knihy spája školy

Aj tento školský rok sa žiaci 1.-5. ročníka zapojili do 10. ročníka Česko-slov. projektu: Záložka do knihy spája školy - List za listom - baví ma čítať. Ako partnerská škola nám bola pridelená ZŠ J.A. Komenského Kly okres Melník. S uvedenou školou sme sa skontaktovali prostredníctvom el. pošty, kde sme si dohodli výmenu cca. 150 ks záložiek. Týmto projektom sme chceli podporiť záujem žiakov o čítanie a vytvoriť priateľstvo medzi školami. Pri výrobe záložiek a čítaní kníh sme prežili veľa pekných a radostných chvíľ.

Projekt Krimichémia

Dve žiačky našej školy Veronika Hajdu (9.A) a Sára Sedláková (9.A) sa zúčastnili 10. ročníka súťažného projektu Krimichémia, kde na pozadí kriminálnej zápletky riešia žiaci rôzne chemické úlohy. Dievčatá ako jeden tím, bravúrne zvládli analyzovať vzorky na princípe odmernej analýzy, spektrofotometrie či dôkazu katiónov kovov a funkčných skupín organických zlúčenín. Záver projektu je na základe danej chemickej analýzy pred súdom podať dôkaz a usvedčiť obžalovaného. Chemická analýza prebiehala v laboratóriách SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave.

Čitateľský oriešok

Súťažný projekt zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

LaBáK.net

LaBáK.net je online prírodovedná súťaž pre žiakov stredných, základných a materských škôl na Slovensku. Súťaž prebieha počas celého školského roka v rámci 4 súťažných kôl. Každé kolo tvorí niekoľko úloh, ktoré preveria vedomosti žiakov z oblasti matematiky, biológie, chémie a fyziky na netradičných a zaujímavých úlohách.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/2020 inšpekcia nebola vykonaná.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Budova školy:

- budova školy je majetkom Obce Tomášov, zriaďovateľa školy, má dve podlažia, má 46 rokov

- má 46 rokov, prístavba 2 roky

- budova má 19 učební - 13 učební v pôvodnej časti, v júni 2018 bola budova rozšírená o 4 kmeňové učebne a 2 menšie učebne (odborné)

- v budove školy je jedna zborovňa, 8 malých kabinetov a dve kancelárie

- budova má vyhovujúce toalety - učiteľské, chlapčenské aj dievčenské v pôvodnej časti budovy - kompletne obnovené, a úplne nové dievčenské aj chlapčenské v prístavbe

- všetky okná sú vymenené za plastové, v celej budove sú vyhovujúce svetlá a PVC podlahová krytina (v polovici budovy vymenená)

- vchodové dvere sú vymenené za plastové, jednotlivé trakty budovy sú oddelené požiarnymi dverami

- v každej miestnosti okrem 4 kabinetov je umývadlo s vodou, zásobníkom na tekuté mydlo a papierové jednorázové hygienické utierky na ruky

- na chodbách sú šatňové skrinky pre všetkých žiakov, z dôvodu, že škola nemá šatňové priestory

Učebne:

- škola má 16 kmeňových učební, 15 je vyhovujúcich veľkosťou plochy na žiaka, jedna je o štvrtinu menšia (bývalá zborovňa), do tejto umiestňujeme vždy triedu s najmenším počtom žiakov

- sú vybavené vhodným nábytkom - tabuľa, katedra, školské lavice a stoličky (v šiestich triedach sú už výškovo nastaviteľné), skrine na učebné potreby, interaktívna tabuľa je v 12 učebniach, na stenách sú nástenky

Odborné učebne:

- škola má vybudovanú odbornú učebňu informatiky, kde je 20 stolových počítačov pre žiakov a jeden pre učiteľa a s potrebným nábytkom

- dve menšie učebne v prístavbe sú naplánované ako odborné - učebňa CHE-BIO a Jazyková, prebieha VO na ich zariadenie a výbavu, doteraz sa využívajú na vyučovanie delených hodín.

Telocvičňa

- budova školy je spojená s budovou telocvične, ktorá je v správe obce, obec nám ju poskytuje na vyučovanie aj všetky ostatné aktivity bez náhrad, podľa našich potrieb a záujmu

- využívame ju najmä na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, športové krúžky a turnaje, športové aktivity ŠKD a spoločenské akcie

- športové vybavenie je na dobrej úrovni, je majetkom školy

Školský areál:

- školský areál je priestranný a takmer celý obnovený

- využívame veľké futbalové ihrisko - zatrávnené, so závlahou

- bežeckú dráhu

- nové doskočisko

- nové multifunkčné ihrisko

- dve detské ihriská s preliezačkami a špeciálnymi gumenými plochami na cvičenie

- asfaltovú plochu s dopravným značením

- altánok - ako triedu v prírode

- trávnatá plocha

- nevyužívame staré asfaltové ihrisko - zriaďovateľ plánuje vybudovať krytú halu

Učebné pomôcky a vybavenie školy

- vybavenie didaktickými prostriedkami je na dobrej úrovni.

- na vyučovaní využívame 12 interaktívnych tabúľ, 20 stolových počítačových zostáv, 50 notebookov, 4 projektory, 6 CD prehrávačov a vizualizér.

- na pravidelné vysielanie, oznamy a rôzne školské aktivity využívame školský rozhlas, prenosné ozvučovacie zariadenie

- internet je zabezpečený v celej budove školy

- pre skvalitnenie vyučovacieho procesu sme opäť rozšírili škálu učebných pomôcok tradičných aj moderných, ako sú edukačné mapy, názorné pomôcky, športové náradie, ale aj moderný edukačný softvér

- ako moderná škola využívame elektronickú žiacku knižku a elektronickú triednu knihu

Školská jedáleň

- kuchyňa s jedálňou sú v správe Obce Tomášov, zriaďovateľa školy

- na stravovanie našich žiakov a zamestnancov využívame okrem jedálne aj novú výdajňu jedla (druhý rok), ktorú obec vybudovala v budove školy na mieste auly

- kuchyňa, jedáleň aj výdajňa jedla spĺňajú všetky hygienické normy

Podmienky v mimoriadnej situácii

V rámci mimoriadnej situácie väčšina pedagogických zamestnancov využívala k dištančnému a online vyučovaniu svoje vlastné počítače, tablety či telefóny.

Na požiadanie škola požičala dvom pedagógom školské notebooky. Zamestnanci pracovali doma na vlastných dátových službách.

Žiaci, ktorí sa nevedeli pripojiť k dištančnému ani online vyučovaniu o poskytnutie IKT techniky neprejavili záujem, mali problém s pripojením na internet. Postupne sa túto situáciu darilo riešiť, jednotlivcom boli materiály distribuované v papierovej forme.

Stručná analýza súčasného stavu

- nedostatok priestorov, chýbajúce učebne pre veľký počet hlásiacich sa prváčikov, aj žiakov ostatných ročníkov, z dôvodu veľkého záujmu o vzdelávanie na našej škole

- chýbajúce odborné učebne

- nedostatočná kapacita telocvične pre veľký počet tried

- chýbajúce priestory pre ŠKD

- staré podlahy v niektorých učebniach (5)

- chýbajúce interaktívne tabule v 4 učebniach

- lavice bez možnosti výškového nastavenia v niektorých triedach

Pripravované plány

- kúpa chýbajúcich interaktívnych tabúľ do všetkých učební

- výmena starých PVC podláh v niektorých učebniach

- výmen lavíc na výškovo nastaviteľné

- vybudovanie ďalšieho poschodia a vytvorenie nových priestorov a učební školy - plánuje zriaďovateľ

- vybudovanie novej športovej haly v školskom areáli

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2019/2020:

610 120,26 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

14 604,28 €

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

Dopravné 5 150,72 €

Vzdelávacie poukazy 2 269,01 €

Z toho:

- 1 522,50 € finančné prostriedky využité na záujmovú činnosť

- 746,51 € finančné prostriedky využité na nákup dezinfekčných prostriedkov, na základe usmernenia ministra školstva zo dňa 6.5.2020 - zabezpečenie opatrení na riešenie krízovej situácie ( COVID-19)

Asistent učiteľa 9 792,00 €

4. 2% z daní:

4 000,- € nákup počítačov do učebne informatiky

1 625,- € nákup interaktívnej tabule a projektora

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti

Sústavným skvalitňovaním podmienok pre výchovno-vzdelávací proces a uplatňovaním individuálneho prístupu k žiakom

1. zvyšovať kvalitu vyučovania a úroveň získaných kompetencií žiakov

plnenie cieľa:

- využívali sme inovatívne metódy a formy práce, vyučovanie sme podľa možností realizovali zážitkovou formou, organizovaním exkurzií a návštevou výstav a múzeí sme sa snažili vzbudiť záujem žiakov o získavanie vedomostí a poznania, pri práci s deťmi sme uplatňovali individuálny prístup

- pri práci s deťmi sme využívali vzdelávacie internetové portály, veľmi obľúbeným je portál Virtuálnej knižnice, pričom sme vo veľkej miere využívali interaktívne tabule, tablety, notebooky, počítače, vizualizér

- zúčastnili sme sa výchovných koncertov, divadelných predstavení, ktoré formujú osobnostnú stránku našich detí, viedli sme žiakov ku kritickému mysleniu a učili sme ich objektívne hodnotiť seba i druhých, rozvíjali sme ich estetické cítenie - skrášľovaním priestorov školy

- venovali sme pozornosť talentovaným a nadaným žiakom, zapájali sme ich do rôznych súťaží a predmetových olympiád

- venovali sme sa žiakom s ŠVVP rešpektujúc ich individuálne schopnosti a možnosti, aktívne sme spolupracovali s odborníkmi z CPPPaP Senec, CŠPP Senec, VÚDPaP BA a inými poradenskými zariadeniami

- na vyučovaní bola prínosom aj asistentka učiteľa

2. rozvíjať čitateľskú gramotnosť a komunikatívnosť žiakov

plnenie cieľa:

- využili sme disponibilné hodiny na posilnenie vyučovania SJL, uplatňovali sme tvorivé a inovatívne metódy vyučovania, zavádzali sme interaktívne aktivity prostredníctvom internetových portálov, realizovali sme školské projekt na rozvoj čitateľskej gramotnosti, výchovné aktivity v školskej knižnici, pripravovali a zúčastňovali sme sa na recitačných súťažiach, na olympiáde zo SJL, zapojili sme sa do projektov - Záložka do knihy spája školy, Čitateľský maratón, Čitateľský oriešok ...

3. rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v cudzích jazykoch - ANJ, NEJ

plnenie cieľa:

- využívali sme moderné učebnice pracovné zošity a doplnkové výukové prostriedky k nim, zorganizovali sme vyučovanie s native stážistami (cudzinci neovládajúci slovenský jazyk), aplikovali sme činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a venovali sme pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby

- využili sme disponibilné hodiny na posilnenie vyučovania CJ, delili sme hodiny CJ, pripravovali a zúčastnili sme sa na školských a okrasných kolách olympiád v cudzích jazykoch

- pri vyučovaní cudzích jazykov sme uprednostňovali konverzácie pred verbalizmom, vyučovací proces bol spestrený aj využívaním softvéru VokaBee na interaktívnej tabuli, návštevou divadelného predstavenia v nemeckom jazyku

4. rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov

plnenie cieľa:

- v rámci prierezových tém sme na rôznych vyučovacích hodinách plnili ciele Národného programu rozvoja finančnej gramotnosti

- na vyučovaní sme sa orientovali na praktické úlohy zo života

- zapojili sme sa do projektu "Ja a peniaze"

- exkurzia do NBS bola zrušená pre mimoriadnu situáciu (COVID-19)

5. podporovať osvojenie zdravého životného štýlu

plnenie cieľa:

- v rámci vyučovania a výchovnej činnosti sme pripravovali jednoduché zdravé jedlá, organizovali ochutnávku ovocných a zeleninových jedál, starší žiaci prezentovali školské projekty s danou tematikou, pripravili sme nástenky z detských prác, organizovali sme besedy, zapojili sme sa do projektov Deň mlieka, Deň jablka, Týždeň zdravej desiaty

- organizovali sme školské športové turnaje, pripravovali a zúčastnili sme sa na športových súťažiach, organizovali sme Lyžiarsky výcvik, pracovali sme s deťmi v športových krúžkoch

- Školu v prírode a plavecký výcvik sa nám nepodarilo zorganizovať pre mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom

6. rozvíjať gramotnosť žiakov v oblasti IKT

plnenie cieľa:

- na vyučovaní sme využívali učebňu informatiky, aj inej didaktickej techniky, ako interaktívne tabule, projektory, notebooky, vizualizér, tablety, cd rekordéry

- pracovali sme so žiakmi na vzdelávacích portáloch

- komunikácia s rodičmi, so žiakmi aj učiteľmi, aj medzi nimi navzájom prebiehala vo veľkej miere elektronicky, škola má elektronickú žiacku knižku aj triednu knihu

7. vychovávať žiakov k dodržiavaniu ľudských práv, ich ochrane a implementácii

plnenie cieľa:

- absolvovali sme niekoľko preventívnych programov v spolupráci s OR PZ v Pezinku, CPPPaP v Senci a Centrom pre rodinu v Pezinku

- zúčastnili sme sa na besedách, interaktívnych výchovných koncertoch, aktivitách s danou tematikou

- spolupracovali sme s inonárodnými stážistami, aktívne pracujeme so školským žiackym parlamentom

- vytvárali sme rovnaké podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov

- na vyučovaní sme učili žiakov rešpektovať inakosť a pomáhať spolužiakom, výchovné problémy sme riešili v spolupráci s rodičmi a psychológom

- kládli sme dôraz na výchovu k humanizmu, k ľudskosti, k zlepšovaniu medziľudských vzťahov, k odmietaniu násilia, šikanovania, diskriminácie a rasizmu

- učili sme deti k zodpovednému správaniu

8. zvýšiť povedomie žiakov o globálnych témach a rozvíjať ich environmentálne cítenie

plnenie cieľa:

- plnili sme ciele národného programu environmentálnej výchovy v rámci prierezových tém vo vyučovaní

- separovali sme odpad na škole, organizovali sme zber papiera, zapojili sme sa do projektu Zbieram baterky

- v rámci projektu "Strom života" sa žiaci zúčastnili rôznych súťaží a plnili úlohy s danou tematikou uverejnené na portáli Stromu života

- zúčastnili sme sa na výchovnom koncerte s touto tematikou

- pravidelné aktivity, ako Deň Zeme, sa nám nepodarilo organizovať z dôvodu mimoriadnej situácie (COVID-19)

Ciele v oblasti podmienok školy

1. podporovať odborný rast zamestnancov a stabilizovať kvalitný kolektív

plnenie cieľa:

- škola umožnila vzdelávanie pedagógov a zamestnancov v rámci Plánu profesijného rozvoja, ich záujmu a potrieb školy

- prijímali sme kvalifikovaných zamestnancov

- pokračovali sme v ďalšom vzdelávaní pedagógov počas dištančného vyučovania - webináre, online vyučovanie

2. modernizovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a materiálne podmienky školy

plnenie cieľa:

- doplnili sme didaktické prostriedky - interaktívne tabule, počítače do učebne informatiky, mapy, 3D učebné pomôcky, obnovili sme PVC podlahy v niektorých učebniach, dokúpili sme šatňové skrinky, vymenili sme nábytok v kancelárii školy, doplnili sme tablety pre vyučujúcich, zabezpečovanie financií

Ciele v oblasti spolupráce školy s inými subjektmi

1. aktívne spolupracovať s rodičmi, odborníkmi a miestnou verejnosťou

plnenie cieľa:

- škola rozvíjala všetky formy spolupráce s rodičmi, Obecným úradom v Tomášove, s OR PZ v Pezinku, CPPP a P v Senci a Centrom pre rodinu v Pezinku, s MŠ a ZŠ s VJM v Tomášove, Dobrovoľným hasičským zborom v Tomášove, ŠK Tomášov, Červeným krížom, Maticou slovenskou, ZUŠ v Ivanke pri Dunaji

- škola pripravovala kultúrne programy na akcie obce a obecných organizácií, poskytovala priestor na ich aktivity, spoluorganizovala týždenný tábor s Maticou Slovenskou,

Vytýčené ciele môžeme vyhodnotiť ako splnené z dôvodov:

- žiaci dosiahli dobré výsledky v okresných kolách a zúčastnili sa aj krajských kôl predmetových aj športových súťaží

- v Testovaní T5 2019 žiaci dosiahli výsledky nad úrovňou národného priemeru

- žiaci deviateho ročníka sa úspešne umiestnili na vybraných gymnáziách a štvorročných stredných školách s maturitou

- dvaja žiaci z ôsmeho ročníka boli po absolvovaní prijímacích skúšok prijatí na gymnáziá

- škola úspešne integrovala sedem žiakov s ŠVVP v bežných triedach

- v škole sme neriešili mimoriadne problémy so správaním žiakov

- škola má stabilizovaný kolektív kvalitných pedagógov. Až 80 % predmetov bolo vyučovaných odborne

- škola, ako každý rok, opäť rozšírila kabinetové zbierky učebných pomôcok podľa požiadaviek učiteľov a možností školy

- škola sa aktívne prezentovala výsledkami žiakov, na webovej stránke školy, v školskom časopise a spoluprácou s rodičmi a verejnosťou

Vyhodnotenie plnenia cieľov školy - v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19

- Všetky vytýčené ciele a očakávania obsiahnuté v plánoch práce MZ a PK z dôvodu zatvorenia škôl nebolo možné splniť. Množstvo plánovaných výchovno-vzdelávacích aktivít bolo z dôvodu mimoriadnej situácie zrušených, súťaže, predmetové a iné olympiády, besedy, výchovné koncerty, exkurzie sa nekonali. ŠvP bola preložená na september 2020.

V čase mimoriadnej situácie sa nám podarilo naplniť nové ciele:

- samoštúdium učiteľov v oblasti IKT technológií - postupný prechod k dištančnému a online vyučovaniu, využívanie nových metód a foriem práce s deťmi, sebahodnotenie žiakov aj učiteľov, komunikácia a vzájomná pomoc medzi učiteľmi, zamestnancami, rodičmi aj žiakmi.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

•Situačný štýl riadenia - účasť pedagógov na rozhodovaní

•Vysoká odbornosť pedagógov

•Dobrá spolupráca s externým prostredím - zriaďovateľ, OÚ, rodičia, obecné organizácie

•Dobrá klíma, vzťahy na pracovisku

•Pozitívny a individuálny prístup pedagógov ku žiakom

•Dobré výsledky v OK súťaží, účasť v KK

•Dobré výsledky pri prijímaní žiakov na SŠ

•Prevádzka ŠKD až do 17.00 hod.

•Zaujímavé krúžky a mimoškolská činnosť

•Dobré materiálno-technické vybavenie školy

•Internetová žiacka knižka, elektronická triedna kniha

•Celkový vzhľad interiéru školy a revitalizovaná časť školského dvora

•Dobré meno školy

Silné stránky počas mimoriadnej situácie:

•pomerne plynulý a rýchly prechod na dištančné a online vzdelávanie (Zoom, Skype, WhatsApp)

•využitie a rozšírenie skúseností s prácou s EduPage

•vynikajúca elektronická komunikácia medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi, učiteľmi navzájom

•osvojenie si nových metód a foriem práce

•zapojenie žiakov do organizácie a plánovania práce - časové harmonogramy

•zdokonalenie IKT zručností - učitelia, žiaci, rodičia

Slabé stránky

•Absencia spoločenskej miestnosti

•Chýbajúce zariadenie odborných učební

•Prevádzka ŠKD v kmeňových učebniach pre nedostatok priestorov

•Absencia odborných zamestnancov -šk. psychológ, špeciálny pedagóg

•Nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie odborných zamestnancov

•Skorý začiatok vyučovania pre dochádzanie žiakov a spoje

•Nedostatočná motivácia žiakov k učeniu v rodinách

Slabé stránky počas mimoriadnej situácie:

•absencia osobného kontaktu so žiakmi

•nedostatočná motivácia a ochota samostatne pracovať u niektorých žiakov

•nedostatok času, ochoty a schopnosti niektorých rodičov pomáhať svojim deťom, ich neochota zastupovať učiteľov

•slabé technické vybavenie, veľa súrodencov

•slabý dosah na nepracujúcich žiakov, zdĺhavá náprava

Návrh opatrení

- ďalšie vzdelávanie učiteľov - nové metódy a formy práce s deťmi, ovládanie digitálnych technológií, online vyučovanie

- zvyšovať motiváciu žiakov atraktívnymi metódami práce

- spolupracovať s rodičmi na hľadaní rovnakej stratégie pri vzdelávaní dieťaťa

- viac aktivít na rozvoj kritického myslenia a prezentáciu svojho názoru

- častejšie zaraďovať do vyučovania tímovú prácu

- organizovať aktivity podporujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov

- zabezpečiť odborníkov v spolupráci s inými školami a verejnosťou

- hľadať riešenia na rozšírenie priestorov a kapacity školy v spolupráci so zriaďovateľom školy

Návrh opatrení z dôvodu mimoriadnej situácie

•zabezpečenie digitálnej techniky pre učiteľov

•zlepšenie digitálnych zručností - školenia

•zabezpečiť spoločnú platformu MS Teams pre celú školu

•zaškoliť všetkých zamestnancov v MS Teams

•pripraviť krízový plán pre prípad opakovania podobnej situácie

•neprebraté témy presunúť do nasledujúceho ročníka

•pozitívne motivovať pedagógov, žiakov aj rodičov

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vyučovací proces prebiehal v jednozmennej prevádzke. Dodržiavali sme psychohygienické prestávky na oddych žiakov. Starali sme sa o to, aby bola škola čistá a bezpečná.

Školský dvor bol využívaní počas priaznivého počasia aj na vyučovanie aj na relaxáciu na čerstvom vzduchu. Učitelia prvého stupňa dbali na zdravý vývin žiakov. Aby sa predchádzalo možnej únave, pravidelne zaraďovali do vyučovacích hodín krátke rozcvičky rúk, hlavy, chrbtice.

Dbali sme o to, aby žiaci boli vo vyučovacom procese primerane zaťažovaní, rešpektovali sme ich schopnosti na úrovni ich vývoja, aby boli schopní aktívne sa zapájať do každej vyučovacej hodiny.

Na škole pracovala asistentka učiteľa, ktorá pomáhala riešiť problémy žiaka s mentálnym postihnutím a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Spolupracovali sme s CPPPaP a CŠPP v Senci, s SCŠPP v Seredi a s VÚDPaP v Bratislave pri riešení vzdelávacích aj výchovných problémov, ktoré vznikali pri vyučovaní.

Aktívne sme spolupracovali s rodičmi pri riešení problémov.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Voľnočasové aktivity na škole sa tešili záujmu zo strany žiakov aj rodičov.

Krúžková činnosť vhodne rozšírila vedomosti, zručnosti žiakov a posilnila v nich aj emocionálne cítenie. Pestrá činnosť lákala deti a vhodne vyplnila ich voľný čas.


Názov záujmového krúžkuVedúci
Angličtina hrouMgr. Lucia Tvarušková
Angličtina hrou Mgr. Martina Tkáčiková
NápadníčekMgr. Henrieta Chrzanová
Vlastivedno-prírodovedný krúžokMgr. Marta Melková
Hudobno-dramatický krúžokp. Kvetka Kmotorková
Moderný tanec HIP-HOPp. Roman Takács ESI
Lukostreľba p. Ľuboš Diňa
Krúžok Veľký inžinier – Enjoy CreativityCentr kreatív. vzdel. Ivanka pri Dunaji
Športový krúžokMgr. Sergej Minčík
Športový krúžokMgr. Marek Tesárik
ZUŠ - výtv. odbor - elokované prac. na ZŠMgr. Iveta Gavulová
ZUŠ - výtv. odbor - elokované prac. na ZŠMgr. Monika Zlacká

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi bola počas celého roka veľmi dobrá.

Rodičia boli so školou v úzkom kontakte cez plenárne a triedne rodičovské združenia, individuálne, osobné aj telefonické konzultácie, e-mailové oznamy, elektronickú žiacku knižku a web stránku školy.

Boli priebežne informovaní o vyučovacích výsledkoch a správaní svojich detí. Prípadné zhoršenie prospechu bolo pravidelne konzultované a sledované po určitých časových úsekoch.

Rodičia mali a majú možnosť v prípade záujmu zúčastniť sa pripravovaných akcií organizovaných školou a výborom rodičovského združenia.

Rodičia sa zapojili do obecných vianočných trhov a opäť zorganizovali rodičovský ples. Aj takto získali finančné prostriedky, ktorými podporovali všetky aktivity školy. Zorganizovali brigádu a pomohli nám obnoviť detské ihrisko, natrieť altánok, obnoviť maľbou dopravné značenie na školskom dvore.

Občianske združenie, ktoré založili rodičia, získalo finančné prostriedky z 2% dní a z týchto pre školu zakúpili stolové počítače do učebne informatiky, interaktívnu tabuľu a projektor.

Rodičia žiakov 9. ročníka spolu s rodičmi žiakov susednej školy pripravili na záver tanečného kurzu Venček na vysokej spoločenskej úrovni.

Rodičia zabezpečili malý darček všetkým žiakom k MDD.

Oceňujeme a vyzdvihujeme vzájomnú spoluprácu a komunikáciu počas dištančného vzdelávania s rodičmi a žiakmi.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Dôležitá je pre nás vynikajúca spolupráca s Obcou Tomášov, ako zriaďovateľom našej školy. Obec nám opäť počas celého školského roka poskytovala priestory kultúrneho domu na výchovné koncerty a iné kultúrne podujatia bez úhrady, tiež telocvičňu na povinnú telesnú a športovú výchovu, športové aktivity ŠKD a krúžkovú činnosť žiakov.

Obec pre školu vybudovala nové detské ihrisko so špeciálnym gumeným povrchom, zabezpečila vybudovanie základov a podkladu pre obnovenie starého detského ihriska, pomáhala nám so starostlivosťou o trávnaté časti školského areálu. Obec zabezpečila aj úpravy v kotolni, čím pomohla vyriešiť problémy s kúrením.

Škola spolupracovala aj so susednou Základnou školou s VJM. Spoločne sme sa starali o upratovanie a údržbu školského dvora. Aj v tomto školskom roku sme spoločne zorganizovali kurz spoločenského tanca a tiež dobročinné zbierky.

Aj v tomto školskom roku sme pravidelne spolupracovali s Materskou školou v Tomášove. Prostredníctvom metodického združenia školy sme pozývali predškolákov do školy, absolvovali tu projektové dni, aktívne sa zúčastnili na vyučovaní, zoznámili sa s priestormi školy a s učiteľkami, aby bol nástup do školy v septembri pre nich čo najplynulejší. Naši žiaci pod vedením p. Kmotorkovej pre škôlkarov pripravili divadelné predstavenie, ktoré im odohrali priamo v priestoroch MŠ a malo veľký úspech. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa tieto aktivity pozastavili až do odvolania.

Naša škola už dlhoročne spolupracuje so ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, ktorá má v našich priestoroch elokované pracovisko. Žiaci aj v tomto školskom roku rozvíjali svoj talent vo výtvarnom odbore.

So spoločenskými organizáciami v obci máme dobrú dlhoročnú spoluprácu.

Úzku spoluprácu sme aktívne rozvíjali už tretí rok s Dobrovoľným hasičským zborom v Tomášove, ktorého členovia založili detský hasičský oddiel z radov našich žiakov. V priebehu roka pravidelne pracovali so žiakmi v areáli našej školy a pripravovali ich na súťaže mladých hasičov. Naša škola poskytla priestory aj na stretnutie rodičov.

V tomto školskom roku sme opäť spolupracovali s členom Združenia šachistov Tomášova, p. Mózesom, ktorý v škole až do vyhlásenia mimoriadnej situácie viedol Šachový krúžok a to bez nároku na honorár. Pod jeho vedením sa naši žiaci zúčastnili na Šachovom turnaji v Senci a na priateľských stretnutiach so susednými školami.

Športový klub TJ Tomášov sa počas roka staral o údržbu školského futbalového ihriska a umožnil škole niekoľkokrát využiť obecné ihriská, o ktoré sa tiež stará.

Počas roka sme aktívne spolupracovali s CPPP a P v Senci, odkiaľ k nám prichádzali na školu odborníci, ktorí pracovali s našimi žiakmi a pomáhali nám riešiť problémy v triedach, realizovali preventívne programy, prednášky a praktické tréningy so žiakmi, spolupracovali s našou výchovnou poradkyňou.

V spolupráci sme pokračovali aj so spoločnosťou RAJO, ktorá zabezpečovala mliečnu desiatu pre deti prostredníctvom samoobslužného mliečneho automatu. Záujem rodičov a detí neklesol, mliečna desiata mala úspech a preto budeme v projekte naďalej pokračovať.

Cieľom našej školy je čo najlepšie pripraviť žiakov pre život a byť otvorenou školou, ktorá ponúka žiakom veľa zaujímavých možností získavať nové vedomosti, zručnosti, schopnosti, skúsenosti aj zábavu.

Naša škola sa neustále rozrastá, aj pre stále väčší záujem rodičov z okolitých obcí, ktoré nepatria do nášho školského obvodu. Žiaľ kapacita školy je zatiaľ obmedzená.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Informácie o zápise detí do 1. ročníka ZŠ v čase mimoriadnej situácie

Na základe vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pána Mgr. Branislava Gröhlinga o posunutí zápisov do základných škôl do druhej polovice apríla (od 15.4. do 30.4.) sa zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Tomášove na školský rok 2020/2021 uskutočnil bez osobnej prítomnosti detí, a to na základe vyplnenej elektronickej prihlášky, uverejnenej na web stránke školy.

Celé prijímacie obdobie trvalo až do konca augusta. Rodičia postupne predkladali žiadosti o odklad a správy z vyšetrení zrelosti, správy od lekárov. Prebiehali individuálne osobné a telefonické konzultácie. Bolo veľmi náročné personálne, materiálne aj priestorovo zabezpečiť vzdelávanie prvákov, nakoľko o umiestnenie detí na našu školu je veľký záujem aj z okolitých obcí.

Záver

Vypracoval: Mgr. Zuzana Sarková

V Tomášove, 10. septembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 14. septembra 2020

Vyjadrenie rady školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 bola Pedagogickou radou schválená.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 7, 900 44 Tomášov
    Školská 7, 900 44 Tomášov
  • +421 02/45958132

Fotogaléria