Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola, Školská 7, 900 44 Tomášov
Adresa školyŠkolská 7, 900 44 Tomášov
Telefón+421245958132
E-mailzstomasov@zstomasov.sk
WWW stránkawww.zstomasov.sk, zstomasov.edupage.org
ZriaďovateľObec Tomášov, Ul. 1. mája č. 5, 900 44 Tomášov
Štatutár zriaďovateľaIng. István Pomichal, PhD.

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Zuzana Sarková02/45958132zuzana.sarkova@zstomasov.sk
ZRŠRNDr. Mgr. Imrich Bogár02/45958132imrich.bogar@zstomasov.sk

Rada školy


 Titl., priezvisko, meno
zástupca zriaďovateľaKatarína LukovičováPredseda RŠ
 Katarína Tóthová 
 Irena Cséfalvayová 
 Ladislav Tvaruškó 
zástupcovia rodičovRastislav Charvát 
 JUDr. Monika Beňová Makkiová 
 Erika Kovácsová 
 Silvia Igenyesová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Otília Lipková 
 Mgr. Dana Polyáková 
ostatní zamestnanciKlaudia Árvová 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Tomášov
SídloUl. 1.mája č. 5
Telefón02/45958130
E-mailtomasov@tomasov.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy pri ZŠ Tomášov bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ v Tomášove malo skončiť v júni 2020. Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 sa ďalšie zasadnutia nekonali a funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ v Tomášove bolo predĺžené podľa § 39hd ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V septembri 2020 sa skončilo funkčné obdobie existujúcej Rady školy.

Na základe výzvy starostu obce Tomášov v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z. sa uskutočnili voľby členov Rady školy pri ZŠ v Tomášove.

15.10.2020 boli zvolení noví čllenovia Rady školy zo zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

16.10.2020 prebehli voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove. Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie Covid-19 sa voľby uskutočnili elektronicky. Z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov boli voľby vyhlásené za neplatné. Opakované voľby, v ktorých boli zvolení zástupcovia rodičov prebehli elektronicky 20.-21.9.2020.

21.9.2020 boli do Rady školy pri ZŠ v Tomášove delegovaní štyria zástupcovia zriaďovateľa.

26.10.2020 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ v Tomášove, na ktorom prebehla voľlba predsedu a bol odsúhlasený Štatút Rady školy.

29.6.2021 zasadala Rada školy a prerokovala správu o hospodárení za rok 2020, informácie o rozpočte na 2021, informácie o počte prijímaných žiakov, otvorených tried v školskom roku 2021/2022 a pedagogicko- organizačné zabezpečenie chodu školy.

Na škole pracuje pedagogická rada, ktorá je najdôležitejším odborným poradným orgánom pedagogického riadenia školy. Prerokúva, tvorí a schvaľuje dokumenty školy, hodnotí výchovno-vzdelávacie výsledky školy, udeľuje výchovné opatrenia a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam činnosti školy. Podľa plánu zasadala každý mesiac, od augusta do júna, spolu jedenásťkrát.

Zasadnutia metodických orgánov (MZ, PK) sa uskutočnili štyrikrát. MZ a PK postupujú podľa vypracovaného plánu činnosti, v ktorom sú rozpracované úlohy na školský rok. Prioritu práce metodických orgánov predstavujú analýzy dosiahnutých výsledkov žiakov a prijímanie opatrení na zlepšenie dosiahnutého stavu. Predmetové komisie a metodické združenie konzultujú účasť žiakov v jednotlivých predmetových olympiádach, súťažiach a projektoch. Zvýšená pozornosť sa venuje kooperatívnej činnosti a výmene skúseností medzi jednotlivými pedagogickými pracovníkmi školy, medzi pedagógmi, rodičmi a žiakmi, prezentácii činnosti školy na verejnosti, príprave exkurzií, výletov a pod. Z dôvodu náročnej epidemiologickej situácie bolo množstvo plánovaných aktivít uskutočnených on-line formou, alebo boli zrušené.


NázovVedúci
Pedagogická radaMgr. Zuzana SarkováPedagogickí zamestnanci
Metodické združenieMgr. Lucia TvaruškováPredmety 1.-4. ročníka a ŠKD
Predmetová komisia (prírodovedné predmety)Mgr. Marian KatušMAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG, THD, TSV
Predmetová komisia ( spoločenskovedné predmety)Mgr. Dana PolyákováSJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, HUV, VYV

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 358

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222122116
počet žiakov453349414028563828358
z toho v ŠKD44314031     146

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Zamestnanci školy v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19

Vškolskom roku 2020/2021 bolo vyučovanie v súlade s rozhodnutiami ministra školstva a opatreniami vlády SR a na základe výsledkov testovania zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov v Tomášove viackrát mimoriadne prerušené.

V čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania boli žiaci, ktorých sa prerušenie týkalo, vyučovaní dištančne formou on-line hodín.

Žiaci, ktorí sa nezúčastňovali prezenčného vyučovania z vlastnej vôle, zo strachu pred ochorením Covid-19, boli ospravedlňovaní zákonnými zástupcami a boli vzdelávaní dištančne formou zasielania úloh prostredníctvom EduPage.

Mimoriadne prerušenia školského vyučovania:

26.10.2020 - 18.04.2021 pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ, on-line vyučovanie prostredníctvom aplikácie MS Teams

19.04.2021 - 25.04.2021 pre žiakov 5.-7. ročníak ZŠ, on-line vyučovanie (MS Teams)

11.01.2021 - 08.02.2021 aj pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ, on-line vyučovanie (MS Teams)

22.03.2021 - 26.03.2021 pre triedy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B (MS Teams)

17.05.2021 - 28.05.2021 pre žiakov školského klubu detí v 2. B a 4. A triede (MS Teams)

Prezenčné vyučovanie pre žiakov celej školy (1.-9. roč,) bolo obnovené od 26. apríla 2021 a pokračovalo až do konca školského roka.


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet úväzkov pedagog. zam.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov nepedag. zam.
TPP, DPP2927,8753,95
Na dohodu10,0400
Z toho - MD, PN (dlhodob.)3000
spolu3327,9153,95
Z toho - znížený úväzok42,8720,95
ZPS0000

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovaných
učiteľov027
vychovávateľov06
asistentov učiteľa00
   
spolu033

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetci učitelia na ZŠ sú kvalifikovaní, v tabuľke uvádzame predmety, ktoré vyučujú učitelia s inou aprobáciou.


TriedaPredmet
4.A,Anglický jazyk
II. stupeňInformatika
6.A, 7.A, 7.BFyzika
3.B, 4.A, 4.BPracovné vyučovanie
II. stupeňTechnika
4.A, 5.A, 5.BHudobná výchova
4.A, 4.B, 6.A, 7.A, 7.B, 8.B, 9.AVýtvarná výchova
2.A, 2.B, 5.ANáboženská výchova

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeKoloUmiestnenieMeno žiakaMeno pedagóga
Olympiáda z MATOK2. miestoV. Mesároš (6.A)M. Meszárosová
 OK3. miestoT. Psársky (8.B) 
     
Olympiáda z GEGOKÚRM. Podhora (5.A)L. Maníková
   L. Ďurišová (7.A)M. Katuš
   L. Gibalová (8.A) 
   E. Váleková (8.A) 
     
Pytagoriáda P3, P4, P5OKÚRM. Kovaľová (3.A)M. Melková
   L. Múčková (3.A)R. Havrilová
   A. Remeš (3.B)D. Rebryová
   P. Remešová (3.B)L. Maníková
   V. Urdzik (3.B)M. Meszárosová
   Z. K. Bogárová (4.B) 
   R. Harsányi (4.B) 
   Z. Kovaľová (5.B) 
   O. Kireth (5.B) 
   M. Ružič (5.A) 
   D. Martančík (5.B) 
   M. Podhora (5.A) 
     
Pytagoriáda P6, P7, P8OK1. miestoV. Mesároš (6.A)M. Meszárosová
  3. miestoT. Psársky (8.B) 
  ÚRL. GibalováL. Maníková
     
WocaBee šampionát ANJOK1. miestožiaci 3.A, 3.BM. Melková,
    R. Havrilová
 KK3. miestožiaci 3.A, 3.BM. Melková
     
Envirospektrum  Nela Dúbravková, 4.AL. Maníková

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Výchovno-vzdelávacie exkurzie

- neorganizovali pre zlú pandemickú situáciu

Výchovno-vzdelávacie projekty

- Bezpečnosť na cestách - rozhlasové vysielanie

- OR PZ Senec - "Deň bezpečného internetu"- on-line test

- Prednáška CPPPaP - "A dosť + Teambuilding"

- Prednáška CPPPaP - "Ako sa učiť?"

- Prednáška CPPPaP - "Predsudky vs. Tolerancia"

- Prednáška CPPPaP - "Rozvoj sociálnych zručností

- Kultúrno-výchovné podujatie "Streetdance workshop" (on-line)

- Výchovný koncert "Prejav sa pohybom"

- Prednáška "Na štarte k mužnosti"; 7.A, 7.B, 8.A, 8.B chlapci

- Prednáška "Medzi nami dievčatami - čas premien"; 7.A, 7.B dievčatá

- Prednáška "Dospievam, alebo život plný zmien"; 8.A, 8.B dievčatá

- Celoslovenské testovanie žiakov 6. ročníka zo SJL a MAT, NÚCEM

- Svetový deň proti rakovine - tématicky zameraná rozhlasová relácia

- Sviatok sv. Valentína - výroba Valentínskeho pozdravu pre priateľa/ku

- Svetový deň zdravia - tématicky zameraná rozhlasová relácia

Odborný výcvik

- LVK - neorganizoval sa (Covid-19)

- ŠvP - 7. - 9. septembra 2020, Hotel Kľak - Fačkovské sedlo

Iné aktivity a súťaže

- Mesiac úcty k starším - tématicky zameraná rozhlasová relácia

- Deň vyučovania v prírode

- Deň jablka - projektový deň - v rámci dodržiavania zásad zdravého života

- Výstava jesenných plodov, dekorácií

- Zber papiera

- Výtvarná súťaž - „ Pohľadnica pre Červené stužky “

- Deň školskej knižnice - Čítanie nás baví.

- Hviezdoslavov Kubín - I.stupeň ZŠ, školské kolo

- Biela pastelka, fin. zbierka v spolupráci so ZŠ s VJM - na podporu nevidiacich a slabozrakých

- Matematická Pytagoriáda - školské aj okresné kolo

- Matematická olympiáda - školské aj okresné kolo

- Čitateľský oriešok

- Týždeň bez sladkostí

- Zber použitých batérií

- Mliečna desiata od RAJO

- Všetkovedko

- Matematický Klokan

- Korešpodenčný seminár Maks

- IQ Olympiáda

- Svetový deň zvierat - rozhlasové vysielanie

- Mikuláš - prišiel do školy

- Online šampionát WocaBee

- Vianočná výzdoba, vianočné pozdravy z prírodných materiálov

- Envirospektrum - celoslovenská fotografická súťaž, téma súťaže „Kráčaj udržateľne!“

- Enviropátračky - plnenie úloh on-line v rámci projektu Strom života

- Rozhlasové vysielanie - prevencia proti chrípke a iným vírusovým ochoreniam - Eco-prednášky

- Výtvarná súťaž „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“

- Rozhlasové vysielanie - prevencia proti rakovine

- Deň Zeme- environmentálne aktivity

- Testovanie T9 - 2021 žiakov deviateho ročníka z MAT a SJL, on-line formou, NÚCEM

- Rozhlasové vysielanie ku Dňu Matiek

- Medznárodný deň detí - Školská olympiáda športových hier

Aktivity a súťaže v ŠKD:

- Prvácka pasovačka

- Šarkaniáda

- Letí - letí - lietadlový dážď

- Rozprávková stonožka- vedomostná súťaž

- Deň Zeme- environmentálne aktivity

- Darček pre mamičku

- Pravidlá prvej pomoci - návšteva záchranárov so sanitkou

- Medzinárodný deň piknikov

- Deň otcov - darček pre otecka

- Návšteva hasičov z DHZ Tomášov - protipožiarna výchova

- Medzinárodný deň detí - záujmové a športové aktivity

- Projekt vyvýšených záhonov - výsadba okrasných kvetov a byliniek

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Infovek

Zmyslom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia. Projekt má však vyšší a rozsiahlejší cieľ: napomôcť celkovej civilizačnej premene industriálneho Slovenska na modernú informačnú spoločnosť nového tisícročia. (www.infovek.sk)

E- test - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Projekt znamená súbor aktivít zameraných na zavedenie systému elektronického testovania a vybudovanie databázy úloh a testov zo všeobecno-vzdelávacích predmetov za účelom vytvorenia predpokladov na efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov s následným využitím výsledkov ako podkladov na zjednocovanie požiadaviek na kvalitu vyučovania všetkých typov škôl a analýzu stavu a potrieb vzdelávania. Ide o dlhodobý projekt Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Strom Života

Projekt plní programy environmentálnej výchovy, ktoré sa zameriavajú na tému čistoty ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.

Žiaci v rámci projektu plnia úlohy uverejnené na portáli Stromu života - Zapájajú sa do súťaží ako Envitalent, Enviropátračky, výtvarných súťaží, fotografických súťaží, .... Veľký záujem majú žiaci o účasť na workshopoch na rôzne témy.

Moderné vzdelávanie - zvyšovanie úrovne digitálneho vzdelávania na základných a stredných školách

Národný projekt uskutočňuje obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby prostredníctvom digitálnych technológií. Realizuje ho Ústav informácií a prognóz školstva.

Zbieram baterky

Celoštátny program pre ochranu životného prostredia. Zameriava sa na separovanie odpadu a zber použitých prenosných batérií a akumulátorov.

B) Krátkodobé

Projekt Educate Slovakia

Projekt Educate Slovakia je organizovaný pod záštitou Ministerstva školstva prostredníctvom AIESEC, ktorá je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Je zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania mládeže prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu. Pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú stážisti z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú u žiakov sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti.

Projekt sme na našej škole naplánovali, žiaľ v tomto roku sme ho pre zlú pandemickú situáciu (Covid-19) nemohli realizovať.

Červené stužky

Aj tento školský rok sme sa zapojili do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a k zdraviu a životu druhých.

Žiaci 2. stupňa na etickej výchove riešili problematiku AIDS a na výtvarnej výchove tvorili pohľadnice s danou témou. Na prvom stupni si deti so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami, pripomenuli kampaň boja proti AIDS tým, že prišli do školy oblečení v červenom a vytvorili nádherné „Živé Červené stužky“ v každej triede.

Záložka do knihy spája školy

Aj tento školský rok sa žiaci zapojili do 11. ročníka Česko-slov. projektu: Záložka do knihy spája školy. Ako partnerská škola nám bola pridelená ZŠ Mělník, Úžice, Česko. S uvedenou školou sme sa skontaktovali prostredníctvom el. pošty, kde sme si dohodli výmenu záložiek. “. Žiaci našej školy vytvorili 165 naozaj pekných záložiek. Cieľom tohto projektu je podporiť záľubu v čítaní, nadviazanie kontaktov a priateľstva medzi školami a v neposlednom rade rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.

Čitateľský oriešok

Súťažný projekt zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Žiaci čítajú veselé príbehy a hľadajú v nich odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky. Potom vymýšľajú postavičkám z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslia ho na jeden výkres. Výkresy sa zverejnia a hlasovaním sa určia najlepšie z nich.

Žiaci si precvičia čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie. Súťaž tiež rozvíja ich predstavivosť a obrazotvornosť - vo výtvarnej časti musia zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva príbehy do jedného.

Tento školský rok sa zapojili žiaci z 1.- 4.ročníkov na prvom stupni - žiaci z 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B a 4.B triedy. Dňa 06.04.2021 boli zverejnené najlepšie výkresy z jednotlivých škôl podľa kategórií na Facebooku RAABE. Do 17.05. 2021 sa mohlo hlasovať, lajkovať, za vybrané práce.

Z našej školy postúpili do užšieho finále práce 8 žiakov, na prvých miestach nemáme výhercu.

Woca-Bee

Woca-Bee je jazyková aplikácia pre žiakov, ktorí sa učia cudzí jazyk. Žiaci si nenásilnou formou opakujú slovíčka, ale aj celé vety. Učiteľ zadáva žiakom tzv.balíky, ktoré si vytvára buď sám alebo čerpá z fondu nahratých učebníc, ktoré ponúka aplikácia. Na našej škole pracujú s aplikáciou žiaci III.A III. B triedy s pani uč.Havrilovou a Melkovou. Aplikácia z učebníc Family and Friends vytvorí sumár slovíčok alebo viet, ktoré priamo korešpondujú s učebnicou. Učiteľ počas online vyučovania môže zadávať aj online písomky, testy a aj online hry (minimálny počet hráčov 2). Slovíčka si žiaci cvičia nie len vizuálne ale aj sluchovo. Woca-Bee tím motivuje žiakov aj k zapojeniu sa do rôznych súťaží tzv. šampionátov. Našim žiakom sa podarilo nahrať v jesennom Woca-Bee šampionáte veľa bodov pri riešení úloh a tým sa stali víťazmi v okrese Senec. Postúpili do krajského kola, kde obsadili 3 miesto. Budúci školský rok plánujeme aj naďalej využívať túto aplikáciu vo výuke, ak samozrejme bude záujem detí aj rodičov.

Envirospektrum

V mesiaci február sa žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili 5. ročníka celoslovenskej súťaže Envirospektrum. Envirospektrum je fotografická súťaž, ktorú vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia. Tento rok bola téma súťaže „Kráčaj udržateľne!“ a podtémy zahŕňali: udržateľné jedlo, udržateľná móda, udržateľná energia, udržateľná mobilita. Uzávierka súťaže bola naplánovaná na 3. marca 2021 a súťažiť mohli všetci žiaci vo veku od 6 do 19 rokov. Každý žiak sa mohol zapojiť s najviac piatimi súťažnými fotografiami.

O súťaži: https://www.ewobox.sk/sazp/envirospektrum/o-sutazi

Z našej školy sa zapojilo 12 žiakov.

Výsledky boli vyhlásené 9. apríla 2021. Do súťaže sa zapojilo 480 žiakov z celého Slovenska s počtom fotografií 1182.

Víťazkou prvého miesta v kategórii od 6 - 10 rokov sa stala Nela Dúbravková zo 4.A so súťažnou fotografiou s názvom „Z prírody“.

Ekoalarm

Do projektu Ekoalarm sme sa prihlásili 7.6. Projekt zahŕňa zaslanie košov na triedenie odpadu v triedach a online vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy, triedenia odpadu, Zero Waste a ochrany prírody. Koše na triedenie odpadu sme rozmiestnili v triedach a začali sme triediť každodenný odpad.Prostredníctvom rozhlasového vysielania a informačných tabúľ sme si pripomenuli správny spôsob triedania odpadu.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2020/2021 inšpekcia nebola vykonaná.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Budova školy:

- budova školy je majetkom Obce Tomášov, zriaďovateľa školy, má dve podlažia

- má 47 rokov, prístavba 3 roky

- budova má 19 učební - 13 učební v pôvodnej časti, v júni 2018 bola budova rozšírená o 4 kmeňové učebne a 2 menšie učebne (odborné)

- v budove školy je jedna zborovňa, 8 malých kabinetov a dve kancelárie

- budova má vyhovujúce toalety - učiteľské, chlapčenské aj dievčenské v pôvodnej časti budovy - kompletne obnovené, a úplne nové dievčenské aj chlapčenské v prístavbe

- všetky okná sú vymenené za plastové, v celej budove sú vyhovujúce svetlá a PVC podlahová krytina

- vchodové dvere sú vymenené za plastové, jednotlivé trakty budovy sú oddelené požiarnymi dverami

- v každej miestnosti okrem 4 kabinetov je umývadlo s vodou, zásobníkom na tekuté mydlo a papierové jednorázové hygienické utierky na ruky

- na chodbách sú šatňové skrinky pre všetkých žiakov, z dôvodu, že škola nemá šatňové priestory

Učebne:

- škola má 16 kmeňových učební, 15 je vyhovujúcich veľkosťou plochy na žiaka, jedna je o štvrtinu menšia (bývalá zborovňa), do tejto umiestňujeme vždy triedu s najmenším počtom žiakov

- sú vybavené vhodným nábytkom - tabuľa, katedra, školské lavice a stoličky (v siedmich triedach sú už výškovo nastaviteľné), skrine na učebné potreby, interaktívna tabuľa je v 16 učebniach, na stenách sú nástenky

Odborné učebne:

- škola má vybudovanú odbornú učebňu informatiky, kde je 20 stolových počítačov pre žiakov a jeden pre učiteľa a s potrebným nábytkom

- dve menšie učebne v prístavbe sú naplánované ako odborné - učebňa CHE-BIO a Jazyková, ich zariadenie a výbavu čakáme v najbližšom období, počas roka 2020/2021 sa využívali na vyučovanie delených hodín.

Telocvičňa

- budova školy je spojená s budovou telocvične, ktorá je v správe obce, obec ju škole poskytuje na vyučovanie aj všetky ostatné aktivity bez náhrad, podľa potrieb a záujmu školy

- využívame ju najmä na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, športové krúžky a turnaje, športové aktivity ŠKD a spoločenské akcie

- športové vybavenie je na dobrej úrovni, je majetkom školy

Školský areál:

- školský areál je priestranný a takmer celý obnovený

- využívame veľké futbalové ihrisko - zatrávnené, so závlahou

- bežeckú dráhu

- nové doskočisko

- nové multifunkčné ihrisko

- dve detské ihriská s preliezačkami a špeciálnymi gumenými plochami na cvičenie

- asfaltovú plochu s dopravným značením

- altánok - ako triedu v prírode

- trávnatá plocha

- nevyužívame staré asfaltové ihrisko - zriaďovateľ plánuje vybudovať krytú halu

Učebné pomôcky a vybavenie školy

- vybavenie didaktickými prostriedkami je na dobrej úrovni.

- na vyučovaní využívame 16 interaktívnych tabúľ s projektormi, 20 stolových počítačových zostáv, 50 notebookov, 6 CD prehrávačov a 10 vizualizérov.

- na pravidelné vysielanie, oznamy a rôzne školské aktivity využívame školský rozhlas, prenosné ozvučovacie zariadenie

- internet je zabezpečený v celej budove školy

- pre skvalitnenie vyučovacieho procesu sme opäť rozšírili škálu učebných pomôcok tradičných aj moderných, ako sú edukačné mapy, názorné pomôcky, športové náradie, ale aj moderný edukačný softvér

- ako moderná škola využívame elektronickú žiacku knižku a elektronickú triednu knihu

- učitelia na zapisovanie využívaju školské tablety

Školská jedáleň

- kuchyňa s jedálňou sú v správe Obce Tomášov, zriaďovateľa školy

- na stravovanie našich žiakov a zamestnancov využívame okrem jedálne aj novú výdajňu jedla (tretí rok), ktorú obec vybudovala v budove školy v priestoroch auly

- kuchyňa, jedáleň aj výdajňa jedla spĺňajú všetky hygienické normy

Podmienky v mimoriadnej situácii

V rámci mimoriadnej situácie väčšina pedagogických zamestnancov využívala k dištančnému a online vyučovaniu svoje vlastné počítače, tablety či telfóny.

Na požiadanie škola požičala pedagógom aj žiakom školské notebooky. Zamestnanci aj žiaci pracovali doma na vlastných dátových službách.

Stručná analýza súčasného stavu

- nedostatok priestorov, chýbajúce učebne pre veľký počet hlásiacich sa prváčikov, aj žiakov ostatných ročníkov, z dôvodu veľkého záujmu o vzdelávanie na našej škole

- chýbajúce odborné učebne

- nedostatočná kapacita telocvične pre veľký počet tried

- chýbajúce priestory pre ŠKD (výchovná činnosť prebieha v kmeňových učebniach)

Pripravované plány

- výmena pevných lavíc na výškovo nastaviteľné

- vybudovanie novej kuchyne s jedálňou (zriaďovateľ)

- vybudovanie ďalšieho poschodia a vytvorenie nových priestorov a učební školy - plánuje zriaďovateľ

- vybudovanie novej športovej haly v školskom areáli (zriaďovateľ)

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

•Situačný štýl riadenia - účasť pedagógov na rozhodovaní

•Vysoká odbornosť pedagógov

•Dobrá spolupráca s externým prostredím - zriaďovateľ, OÚ, rodičia, obecné organizácie

•Dobrá klíma, vzťahy na pracovisku

•Pozitívny a individuálny prístup pedagógov ku žiakom

•Dobré výsledky v OK súťaží, účasť v KK

•Dobré výsledky pri prijímaní žiakov na SŠ

•Prevádzka ŠKD až do 17.00 hod.

•Zaujímavé krúžky a mimoškolská činnosť

•Dobré materiálno-technické vybavenie školy

•Internetová žiacka knižka, elektronická triedna kniha

•Celkový vzhľad interiéru školy a revitalizovaná časť školského dvora

•Dobré meno školy

Silné stránky počas mimoriadnej situácie:

•plynulý a rýchly prechod na dištančné a online vzdelávanie prostredníctvom jednotnej a bezpečnej aplikácie MS Teams

•využitie a rozšírenie skúseností s prácou s EduPage

•vynikajúca elektronická komunikácia medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi, učiteľmi navzájom

•osvojenie si nových metód a foriem práce

•zapojenie žiakov do organizácie a plánovania práce - časové harmonogramy

•zdokonalenie IKT zručností - učitelia, žiaci, rodičia

Slabé stránky

•Absencia spoločenskej miestnosti

•Chýbajúce zariadenie odborných učební

•Prevádzka ŠKD v kmeňových učebniach pre nedostatok priestorov

•Absencia odborných zamestnancov - asistent učiteľa, šk. psychológ, špeciálny pedagóg

•Nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie odborných zamestnancov

•Skorý začiatok vyučovania pre dochádzanie žiakov a spoje

•Nedostatočná motivácia žiakov k učeniu v rodinách

Slabé stránky počas mimoriadnej situácie:

•absencia osobného kontaktu so žiakmi

•nedostatočná motivácia a ochota samostatne pracovať u niektorých žiakov

•nedostatok času, ochoty a schopnosti niektorých rodičov pomáhať svojim deťom, ich neochota pomáhať učiteľom

•slabé technické vybavenie, veľa súrodencov

•slabý dosah na nepracujúcich žiakov, zdĺhavá náprava

Návrh opatrení

- ďalšie vzdelávanie učiteľov - nové metódy a formy práce s deťmi, ovládanie digitálnych technológií, online vyučovanie

- zvyšovať motiváciu žiakov atraktívnymi metódami práce

- spolupracovať s rodičmi na hľadaní rovnakej stratégie pri vzdelávaní dieťaťa

- viac aktivít na rozvoj kritického myslenia a prezentáciu svojho názoru

- častejšie zaraďovať do vyučovania tímovú prácu

- organizovať aktivity podporujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov

- zabezpečiť odborníkov v spolupráci s inými školami a verejnosťou

- hľadať riešenia na rozšírenie priestorov a kapacity školy v spolupráci so zriaďovateľom školy

Návrh opatrení z dôvodu mimoriadnej situácie

•zlepšenie digitálnych zručností - školenia

•pripraviť krízový plán pre prípad opakovania podobnej situácie

•neprebraté témy presunúť do nasledujúceho ročníka

•pozitívne motivovať pedagógov, žiakov aj rodičov

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Žiaci s ŠVVP sú vzdelávaní v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi.

Na našej škole sa v skolskom roku 2020/2021 vzdelávalo 7 žiakov začlenených v školskej integrácii, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Žiaci boli vzdelávaní podľa individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré vypracovala škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré má daného žiaka v starostlivosti. Všetky špecifické úpravy v IVP jednotlivých žiakov boli vypracované v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. Zákonní zástupcovia žiakov sa s IVP svojich detí oboznámili.

Okrem integrovaných žiakov sme evidovali aj 24 žiakov s ŠVVP, ktorí neboli integrovaní, ale v procese vzdelávania boli rešpektované odporúčania uvedené v správe zo špeciálnopedagogického vyšetrenia.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 77 / 33 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 48 / 22 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 14 / 8 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov02  22832

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Osemročné gymnáziá (bez overovania špecifických schopností a zručností) - 6 žiakov 5. ročníka

Bilingválne gymnáziá (overovanie špecifických schopností a zručností - talentové skúšky) - 3 žiaci 8. ročníka

Žiaci deviateho ročníka:

Gymnáziá a štvorročné učebné odbory s maturitou - 28 žiakov

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Osemročné gymnázium - 1 žiak 5. ročníka

Konzervatórium - 1 žiak 5. ročníka

Bilingválne gymnáziá (talentové skúšky) - 2 žiaci 8. ročníka

Žiaci 9. ročníka:

Bilingválne gymnázium (talentové skúšky) - 1 žiak

Gymnázium - 2 žiaci

SOŠ s maturitou (talentové skúšky) - 3 žiaci

SOŠ s maturitou - 19 žiakov

SOŠ bez maturity - 3 žiaci

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEINFMATNBVNEJOBNPVCPDA
1.A               
1.B               
2.A1,06        1,11     
2.B1,2        1,27     
3.A1,16       11,28    1,2
3.B1,21       11,38    1,38
4.A1,43       11,43    1,52
4.B1,53       11,53    1,35
5.A1,671,211,13  1,5  11,79     
5.B1,191,311,19  1,56  11,75     
6.A1,711,821,93 1,392  12  1  
7.A1,751,542,11 1,391,64 1,3911,86 1,751,04  
7.B1,791,822,29 1,571,68 1,641,212,46 1,891,14  
8.A1,841,892 1,581,95 1,6811,95 21,26  
8.B1,331,672 1,721,89 1,7212 1,831,33  
9.A1,322,212,5 1,822,21 1,75 2,04 1,891,04  

TriedaPVOSJLSprTHDTSVVLAVYV
1.A  1    
1.B  1    
2.A11,171    
2.B1,131,471    
3.A 1,681  1,08 
3.B 1,631  1,21 
4.A 1,71  1,13 
4.B 1,471  1,18 
5.A 1,541    
5.B 1,561    
6.A 2,111    
7.A 2,071    
7.B 2,711    
8.A 1,651    
8.B 2,281    
9.A 2,071    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A242310
1.B212100
2.A181800
2.B151500
3.A252500
3.B242400
4.A232300
4.B181800
5.A242400
5.B161600
6.A282800
7.A282800
7.B282800
8.A201900
8.B181800
9.A282800

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Normatív zo štátneho rozpočtu na školský rok 2020/2021:

510 449,00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

16 633,98 €

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

Dopravné: 2 472,80 €

Vzdelávacie poukazy: 1 869,60 €

- finančné prostriedky využité na nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov a dezinfekčných difuzérov, na základe usmernenia ministra školstva - zabezpečenie opatrení na riešenie pandemickej situácie ( COVID-19)

Pandemické: 835,00 €

- dezinfekčné prostriedky, dávkovače na dez.pr., ochranné prostriedky - rúška,respirátory

Učebnice: 8 856,00 €

Dištančné vzdelávanie: 4 000,00 €

- nákup notebooky,

Digitálne technológie: 2 000,00 €

- notebooky, vizualizéry

Protiepidemiologické: 1 773,20 €

- čistiace a hygienické potreby

4. 2% z daní:

2 128,50 € podlahová krytina na chodbe školy

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Na základe opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 bola krúžková činnosť v šk. r. 2020/2021 na škole prerušená.

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
ŠKD_1_oddelenie26 Silvia Vinczeová
ŠKD_2_oddelenie25 Monika Stupková
ŠKD_3_oddelenie25 Bc. Zdenka Fülöpová
ŠKD_4_oddelenie25 Katarína Kováčová
ŠKD_5_oddelenie25 Stanislava Franková
ŠKD_6_oddelenie26 Bc. Monika Prokopová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi bola počas celého roka veľmi dobrá.

Rodičia boli so školou v úzkom kontakte cez plenárne a triedne rodičovské združenia, individuálne, osobné, telefonické aj on-line konzultácie, e-mailové oznamy, elektronickú žiacku knižku a web stránku školy.

Boli priebežne informovaní o vyučovacích výsledkoch a správaní svojich detí. Prípadné zhoršenie prospechu bolo pravidelne konzultované a sledované po určitých časových úsekoch.

Občianske združenie, ktoré založili rodičia, získalo finančné prostriedky z 2% dní a z týchto pre školu zabezpečili výmenu podlahovej krytiny na chodbe školy.

Rodičia žiakov 9. ročníka spolu s rodičmi žiakov susednej školy pripravili na záver tanečného kurzu Venček na vysokej spoločenskej úrovni.

Výbor ZRPŠ zabezpečil malý darček všetkým žiakom k MDD.

Oceňujeme a vyzdvihujeme vzájomnú spoluprácu a komunikáciu počas dištančného vzdelávania s rodičmi a žiakmi.

Záver

Vypracoval: Mgr. Zuzana Sarková

V Tomášove, 11. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 20.09.2021

.

.

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri ZŠ v Tomášove odporúča zriaďovateľovi, Obci Tomášov, schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.

Dátum: 14.10.2021

.

__________________________________________

Katarína Lukovičová

predseda Rady školy pri ZŠ v Tomášove

.

.

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Tomášov, zriaďovateľ Zakladnej školy, Školská 7, 900 44 Tomášov, schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.

.

Dátum: 27.10.2021

.

____________________________________________

za zriaďovateľa Ing. István Pomichal, PhD.

starosta Obce Tomášov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 7, 900 44 Tomášov
    Školská 7, 900 44 Tomášov
  • +421 02/45958132

Fotogaléria